Voleu navegar?

Què?

en  
en  
en  

Les cerques es fan dels títols i/o del contingut dels documents si són mecanografiats o impresos. Els documents manuscrits no permeten la cerca automàtica.

On?

Fons/col·lecció

Subfons/subcol·lecció

Sèrie

Desmarca-ho tot

Quan?

De / / a / /
Entre i
En
Tot el període

Com?

Per citar els documents d'Arxiu:
«Títol del document, data / Nom del fons / Arxiu Municipal de Granollers»
La persona sol·licitant es compromet a citar en qualsevol difusió el nom de l'Arxiu i el fons consultat, i a lliurar un exemplar de les publicacions en que s'hagi utilitzat aquesta documentació. Els documents consultats poden estar afectats pel Reial Decret 1/1996, del text refós de propietat intel·lectual i les seves modificacions posteriors, i per la legislació que protegeix els drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge de les persones a les quals en fa referència. En cas que es contravingui la legislació vigent, la persona que consulta en serà la única responsable de l'ús que faci de la documentació.