‹ Back to search results

Name: Torrents, l’arbocera d’en; el bosc d’en Torrents; els castanyers de can Torrents; la gleva del mas Torrents; el mas Torrents; l’omeda de can Torrents; el pla d’en Torrents la quintana de can Torrents i la vinya de can Torrents.

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Description

Torrents, l’arbocera d’en; el bosc d’en Torrents; els castanyers de can Torrents; la gleva del mas Torrents; el mas Torrents; l’omeda de can Torrents; el pla d’en Torrents la quintana de can Torrents i la vinya de can Torrents.

La Roca del Vallès

(Roca).- L’arbocera d’en Torrents; el bosc d’en Torrents; la gleva del mas Torrents; el mas Torrents; el pla d’en Torrents i la vinya de can Torrents:
v. Arbocera, cap de les Casetes, Castell de Maurins, peça de can Company.
“Bosc de tercera del mas Torrents i collet de la Martina a la muntanya, llevant mas Planes, Pere Cortès, migdia mas Nebot, ponent la carretera, mas Simon, nord amb el riu, mas Planes” (AMR, FU1849, (Carpeta B) núm. 199). “El mas Torrents de Reixac” (AMR, Parc1849 (Carpeta J) núm. 204). “Terra coneguda com la Gleva del mas Torrents, llevant-migdia mas Planes, migdia mas Nebot, ponent carretera i casa Simon, Castell de la Roca, can Bruguera, mas Codolet, avui can Joana per mitjà de torrent, nord Sadurní Fortuny, Jacint Cuyàs i altres. Sadurní Pont Palau Carles Pont Estrada (1940).” (RPGr, ll. 3, fca. 218, f. 176). “Terra bosc i roquerar, pertenències de la gleva del Mas Torrents de la qual se segrega, nord Pilar Martí, llevant finca restant, migdia la carretera de Granollers a Mataró, ponent Castell de la Roca de la família Alomar i altres. Carles Pont Estradé, Pilar Martí Tusquets (1950).” (RPGr, ll. 19, fca. 1889, f. 131). “Terra en el terme de la Roca, coneguda d’antic com la gleva del mas Torrents i respecte a una part d’aquesta amb el nom de regadiu del camp Gran i Rodó, migdia carrer de les Camèlies, llevant carrer del Montblac” (RPGr, ll. 85, fca. 6149, f. 122). “Establiment d'un pagès anomenat Soler de Reixac: ponent amb honors del mas Torrents” (APSMMart, plec mas Soler. 28/10/1434). “Tot aquell mas anomenat Torrents ab la gleva de terra y demes de sas pertinencias y drets situat en la Parra. De St. Sadurní de la Roca” (APSEV, CB751-800, doc. núm. 779. Concòrdia feta i firmada entre els rectors de les parròquies de Vilanova i Cardedeu, 26 d’agost de 1786, quaranta-sis fulls de 31-x21). “Venda feta a favor de Ignasia Jpha. Oleguer, Josep Sanromà de aquella casa y heretat anomenada Mas Torrents de Reixach alias Tonico, de sas terras honors possessions, situat en lo terme y Parra. de St. Sadurní de la Roca” (APSEV, CB151-200, doc.164. Estat de comptes, 8 de febrer de 1694, 2 fulls de 30x21). “La gleva de la casa que conté dotse o tretse quateras de conreu ÿ de estas 4 quarteras regadiu poch mes o menos. Cent y 25 quarteras de bosch poch mes o menos. Vuit quarterras, las tres pesas de vinya de la que te part de la riera poch mes o menos. Vint ÿ dos quarteras de las vinyas de la muntanya poch mes o menos. Advertint que no comprar lo Rieral” (APSEV, CV1751-1800, doc.1775. Nota del que conté ÿ del valor de la Heretat situada en la parra de la Roca nomenada Mas Torrents de Reixach).