Contents of: 9. Col·lecció de documents de Palou [Subfonds/subcollection]

 
Page 1 of 2. Results: 11. Sorted

Document

Fons Ajuntament de Palou

9. Col·lecció de documents de Palou

Title: Trasllat d'un procés civil que enfronta els marmessors del difunt Jaume Riembau, prevere beneficiat a l'església parroquial de Santa Maria del Mar, contra Jaume Blanch, pagès de Palou, i d'altres particulars, per les pensions d'un violari que havien venut a l'esmentat Riembau en el qual Jaume Blanch s'havia compromès com a fermança.

Date(s): 6/6-12/7/1621

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Palou > Subfonds/subcollection9. Col·lecció de documents de Palou > DocumentTrasllat d'un procés civil que enfronta els marmessors del difunt Jaume Riembau, prevere beneficiat a l'església parroquial de Santa Maria del Mar, contra Jaume Blanch, pagès de Palou, i d'altres particulars, per les pensions d'un violari que havien venut a l'esmentat Riembau en el qual Jaume Blanch s'havia compromès com a fermança.

Document

Fons Ajuntament de Palou

9. Col·lecció de documents de Palou

Title: Trasllat d'un procés civil celebrat a la Reial Audiència que enfronta Gertrudis Barraquer contra Bernat Mitjans, prevere i rector de l'església de Sant Esteve de Granollers, pels drets dominicals sobre una peça terra situada a la parròquia de Sant Julià de Palou, al Camp de la Riera.

Date(s): 24/9/1671–24/9/1680

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Palou > Subfonds/subcollection9. Col·lecció de documents de Palou > DocumentTrasllat d'un procés civil celebrat a la Reial Audiència que enfronta Gertrudis Barraquer contra Bernat Mitjans, prevere i rector de l'església de Sant Esteve de Granollers, pels drets dominicals sobre una peça terra situada a la parròquia de Sant Julià de Palou, al Camp de la Riera.

Document

Fons Ajuntament de Palou

9. Col·lecció de documents de Palou

Title: Procés civil que enfronta Gertudis Barraquer, vídua de Jaume Barraquer, contra Josep Romanyà, per tal que l'esmentat Ramanyà doni compte de la companyia mercantil que va fundar amb Jaume Barraquer i que pagui les despeses i beneficis que deu a la seva vídua.

Date(s): 12/11/1676–14/11/1678

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Palou > Subfonds/subcollection9. Col·lecció de documents de Palou > DocumentProcés civil que enfronta Gertudis Barraquer, vídua de Jaume Barraquer, contra Josep Romanyà, per tal que l'esmentat Ramanyà doni compte de la companyia mercantil que va fundar amb Jaume Barraquer i que pagui les despeses i beneficis que deu a la seva vídua.

Document

Fons Ajuntament de Palou

9. Col·lecció de documents de Palou

Title: Trasllat d'un procés civil que enfronta Gertrudis Barraquer, vídua de Jaume Barraquer, contra Jeroni de Magarola, pel pagament d'un cens que es reclama a la demandada en tant que possessora del mas Blanch de Palou.

Date(s): 26/10/1677–31/10/1681

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Palou > Subfonds/subcollection9. Col·lecció de documents de Palou > DocumentTrasllat d'un procés civil que enfronta Gertrudis Barraquer, vídua de Jaume Barraquer, contra Jeroni de Magarola, pel pagament d'un cens que es reclama a la demandada en tant que possessora del mas Blanch de Palou.

Document

Fons Ajuntament de Palou

9. Col·lecció de documents de Palou

Title: Trasllat del procés civil que enfronta Gertrudis Barraquer, vídua de Jeroni Barraquer, corredor d'orella de Barcelona, contra Lluís de Foixà, resident a Vallbona, per un deute de 73 lliures contret pel difunt Jaume Barraquer com a arrendador dels censos que els Foixà reben a Vallbona.

Date(s): 17/2/1680–9/6/1682

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Palou > Subfonds/subcollection9. Col·lecció de documents de Palou > DocumentTrasllat del procés civil que enfronta Gertrudis Barraquer, vídua de Jeroni Barraquer, corredor d'orella de Barcelona, contra Lluís de Foixà, resident a Vallbona, per un deute de 73 lliures contret pel difunt Jaume Barraquer com a arrendador dels censos que els Foixà reben a Vallbona.

Document

Fons Ajuntament de Palou

9. Col·lecció de documents de Palou

Title: Trasllat del procés civil celebrat a la Reial Audiència que enfronta Lluís de Foixà contra Gertrudis Barraquer.

Date(s): 4/1681

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Palou > Subfonds/subcollection9. Col·lecció de documents de Palou > DocumentTrasllat del procés civil celebrat a la Reial Audiència que enfronta Lluís de Foixà contra Gertrudis Barraquer.

Document

Fons Ajuntament de Palou

9. Col·lecció de documents de Palou

Title: Trasllat d'un procés civil que enfronta Gertrudis Barraquer, vídua de Jaume Barraquer, contra Jaume Montanyola, batlle de Palou, per la revocació de la decisió presa per l'antic batlle d'anular una ordre per la qual s'instava judicialment a l'esmentada Gertrudis a respondre amb els seus béns a les pretensions de Rafael Calvaria.

Date(s): 26/6-22/11/1682

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Palou > Subfonds/subcollection9. Col·lecció de documents de Palou > DocumentTrasllat d'un procés civil que enfronta Gertrudis Barraquer, vídua de Jaume Barraquer, contra Jaume Montanyola, batlle de Palou, per la revocació de la decisió presa per l'antic batlle d'anular una ordre per la qual s'instava judicialment a l'esmentada Gertrudis a respondre amb els seus béns a les pretensions de Rafael Calvaria.

Document

Fons Ajuntament de Palou

9. Col·lecció de documents de Palou

Title: Relació de les pertinences del mas Tries de Palou amb inclusió de la via per la qual han pervingut als actuals propietaris.

Date(s): 1725-1775

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Palou > Subfonds/subcollection9. Col·lecció de documents de Palou > DocumentRelació de les pertinences del mas Tries de Palou amb inclusió de la via per la qual han pervingut als actuals propietaris.

Document

Fons Ajuntament de Palou

9. Col·lecció de documents de Palou

Title: Llibreta de les despeses que es faran a les cases Bou i Trias de Palou els anys 1750 i 1759.

Date(s): 1750-1759

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Palou > Subfonds/subcollection9. Col·lecció de documents de Palou > DocumentLlibreta de les despeses que es faran a les cases Bou i Trias de Palou els anys 1750 i 1759.

Document

Fons Ajuntament de Palou

9. Col·lecció de documents de Palou

Title: Llibreta de les despeses que es faran l'any 1759 a les cases Bou i Trias de Palou, comptades pel prevere i col·lector Rafael Saurí.

Date(s): 1759

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Palou > Subfonds/subcollection9. Col·lecció de documents de Palou > DocumentLlibreta de les despeses que es faran l'any 1759 a les cases Bou i Trias de Palou, comptades pel prevere i col·lector Rafael Saurí.