Voleu navegar?

Què?

en  
en  
en  

On?

Tipus

Publicació

Època

Matèria

Desmarca-ho tot

Quan?

De / / a / /
Entre i
En
Tot el període

Com?

Per citar estudis i publicacions:
«Cognoms autor/a, Nom (Any de publicació). “Títol de l'estudi”. Nom de la publicació, Número de la públicació. Edició / Arxiu Municipal de Granollers»
La persona sol·licitant es compromet a citar en qualsevol difusió el nom de l'Arxiu i la referència bibliogràfica, i a lliurar un exemplar de les publicacions en que s'hagi utilitzat aquesta documentació. Els documents consultats poden estar afectats pel Reial Decret 1/1996, del text refós de propietat intel·lectual i les seves modificacions posteriors, i per la legislació que protegeix els drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge de les persones a les quals en fa referència. En cas que es contravingui la legislació vigent, la persona que consulta en serà la única responsable de l'ús que faci de la documentació.