‹ Back to search results

Name: Torrents, l’arbocera d’en; el bosc d’en Torrents; els castanyers de can Torrents; la gleva del mas Torrents; el mas Torrents; l’omeda de can Torrents; el pla d’en Torrents la quintana de can Torrents i la vinya de can Torrents.

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Description

Torrents, l’arbocera d’en; el bosc d’en Torrents; els castanyers de can Torrents; la gleva del mas Torrents; el mas Torrents; l’omeda de can Torrents; el pla d’en Torrents la quintana de can Torrents i la vinya de can Torrents.

Cànoves i Samalús

(Canv-S).- El bosc de can Torrents; els castanyers de can Torrents; el mas Torrents i la vinya de can Torrents: Ara només hi veiem algun castanyer escadusser en aquesta abrupte falda llevantina de la muntanya de can Messeguer, altra hora curulla d'aquesta espècies que donà nom al lloc, ara amb pineda i alzinar del bosc de can Torrents.
v. mas Torrents.
“Fermí Llobateres. Peça núm. 92. Casa Torrents, per una quartera de regadiu de primera, una de segona, dues de tercera, dues de secà de primera, dues de segona, tres de tercera, tres quarteres, vuit quartans d'olivar de tercera, tres quarteres, sis quartans d'erm de segona" (AMCS, Am1859, forS, núm. 36). "Ignasi de Puig i de Pallejà, veí de Barcelona, posseix una finca en el paratge can Torrents, regadiu, secà, vinya, olivar, bosc, erm, rocar, de 394 quarteres, tres quartans, llevant-migdia Lluís Perera, llevant Anna Mateu i altres, migdia, Josep Plans, ponent Pau Gesa, Pere Perera, nord Ignasi de Puig i Josep Tarrés Sagué... Frederic Llobateras Ribot, avui Ignasi de Puig. Can Torrents. Heretat d'extensió de de 134 Ha., 2 a i 80 ca., regadiu dues quarteres, secà set, vinya set, olivar cinc i sis quartans, prat una, bosc cent cinquanta-nou, erm cent vuitant-dues. Frederic Llobateras Ribot. Partida: Can Torrents de Samalús, llevant-migdia, llevant Lluís Perera, Anna Mateu i altres, migdia Josep Plans, ponent Pau Gesa i Perer Perera, nord Francesc de Puig, Josep Torres Sagué, dues quarteres de regadiu de tercera, set de secà de tercera, set de vinya de tercera, cinc, sis quartans d'olivar de tercera, una de prat de segona, cent cinquanta-nou de bosc de tercera, cent vuitant-dues d'erm de tercera" (AMCS, PG1925, apèndix 1932 i full mecanografiat. núm. 69, f. 79, finca núm. 1, RAmCS1941, núm. 131, f. 155.9, Am1952, núm. 187, f. 209.9). “Mas Torrents” (AMCS, Cad1952, pol. 9). (AMGr, HMJM, FM, fog. 1497 i 1553 de Samalús). "Heretat coneguda per mas Torrents, parròquia de Samalús, regadiu, secà, bosc, dintre de la qual hi ha la casa coneguda per mas Torrents, llevant Lluís Perera i altres, migdia Josep Planta, Antoni Boyé, nord Ignasi de Puig, Josep Torres, ponent Pau Gesa, Francesc Torres Villà. Ignasi de Puig Pallejà" (RPGr, ll. 4, fca. 391, f. 119). “29 de gener de 1368. Comunicació sobre el mas dez Torrent, de la parròquia de Cànoves, alodial de la Confraria de Cardedeu” (MATBC, CV, ECC, plec de la Pabordia o Confraria de Cardedeu. AEB, B. Reg. Comuni v.24, 1363-64, f. 143).