‹ Back to search results

Subfonds/subcollection: 9. Col·lecció de documents de Palou

 
Page 9 of 9. Results: 9. Sorted

Subfonds/subcollection (11 items)

Llevador del censos que el col·lector Antoni Busquets, prevere, ha de cobrar dels arrendataris de les terres dels masos Bou i Trias de Palou.
Llibreta de les despeses que es faran a les cases Bou i Trias de Palou els anys 1750 i 1759.
Llibreta de les despeses que es faran l'any 1759 a les cases Bou i Trias de Palou, comptades pel prevere i col·lector Rafael Saurí.
Procés civil que enfronta Gertudis Barraquer, vídua de Jaume Barraquer, contra Josep Romanyà, per tal que l'esmentat Ramanyà doni compte de la companyia mercantil que va fundar amb Jaume Barraquer i que pagui les despeses i beneficis que deu a la seva vídua.
Relació de les pertinences del mas Tries de Palou amb inclusió de la via per la qual han pervingut als actuals propietaris.
Trasllat d'un procés civil celebrat a la Reial Audiència que enfronta Gertrudis Barraquer contra Bernat Mitjans, prevere i rector de l'església de Sant Esteve de Granollers, pels drets dominicals sobre una peça terra situada a la parròquia de Sant Julià de Palou, al Camp de la Riera.
Trasllat d'un procés civil que enfronta els marmessors del difunt Jaume Riembau, prevere beneficiat a l'església parroquial de Santa Maria del Mar, contra Jaume Blanch, pagès de Palou, i d'altres particulars, per les pensions d'un violari que havien venut a l'esmentat Riembau en el qual Jaume Blanch s'havia compromès com a fermança.
Trasllat d'un procés civil que enfronta Gertrudis Barraquer, vídua de Jaume Barraquer, contra Jaume Montanyola, batlle de Palou, per la revocació de la decisió presa per l'antic batlle d'anular una ordre per la qual s'instava judicialment a l'esmentada Gertrudis a respondre amb els seus béns a les pretensions de Rafael Calvaria.
Trasllat d'un procés civil que enfronta Gertrudis Barraquer, vídua de Jaume Barraquer, contra Jeroni de Magarola, pel pagament d'un cens que es reclama a la demandada en tant que possessora del mas Blanch de Palou.