‹ Torna als resultats

Nom: Sobre el Camí Ral

 
Pàgina 1 de 1. Resultats: 1. Ordenació

Descripció

Sobre el Camí Ral

Montornès del Vallès

(Montornès).- Denominació d’unes peces de terra per la seva situación respecte al pas del Camí Ral, documentades al segle XVI.
“Per nosaltres es estada vista y regoneguda una pessa de terra que dit Miquel Veya te de dit mas Gatell haven trobat que dit Miquel Veya 6.- Item altra pessa campa se sembradura de vuit quarteres en dita parrochia lloch a Sobre lo Camí Real qui va de dit poble a Granollers, sol ixent ab dit Camí Real, mig jorn-ponent ab tenedo dels hereus de Joan Coll, tremuntana hereus de Joan Lluís Busquets mitjansant un marge gros de Busquets, part Gatell plantada de vinya y part hereus de Sebastià Osona” (AMSPP, LlP1665, Condòrdia repartiment del Cens del mas Gatell de Montmeló, p. 88rv i Joan Batista Vidal not. Publich de Barna servia dels negocis del Monastir de St. Pere de les Puellas que en un llibre de dit Monestir sots chalendas de 21 de febrer de 1555. Se troba continuat un precari o nou stabliment per lo Rv. Miquel Masferrer pvre. Procurador de la Sra. Abadessa y convent a Antich Gatell pages de la parrochia de Sta. Maria de Montmeló, p. 199/6).