Nom: Sobre el Camí Ral

 
Pàgina 1 de 1. Resultats: 1. Ordenació

Nom

Sobre el Camí Ral

Montornès del Vallès

(Montornès).- Denominació d’unes peces de terra per la seva situación respecte al pas del Camí Ral, documentades al segle XVI.
“Per nosaltres es estada vista y regoneguda una pessa de terra que dit Miquel Veya te de dit mas Gatell haven trobat que dit Miquel Veya 6.- Item altra pessa campa se sembradura de vuit quarteres en dita parrochia lloch a Sobre lo Camí Real qui va de dit poble a Granollers, sol ixent ab dit [...]